Næring > Konkurranserett

Konkurranserett

Konkurranseloven setter grenser for handlingsfriheten til private aktører i næringslivet, og de siste årenes økte fokus på området gjør at det er sentralt for alle virksomheter å ha minimumskunnskap om regelverket. Våre advokater har erfaring fra rådgivning innen alle sider av konkurranseretten, både når det gjelder kontroll med foretakssammenslutninger og atferdsregler, dvs. regler som forbyr konkurransebegrensende samarbeid og misbruk av dominerende stilling.

Alle bedrifter har i prinsippet en risiko for å bli gjenstand for en konkurranserettslig etterforskning. Praksis fra senere år viser at både små, lokale bedrifter og store nasjonale og multinasjonale virksomheter har vært gjennom slik prosesser.

Vi tilbyr skreddersydde pakker på fastpris for utarbeidelse av compliance-dokumenter til virksomheter. Dette kan forhindre konkurranserettslige brudd, og inkluderer standard dokumenter som gir overordnet veiledning på hva som er innenfor/utenfor regelverket, som veileder ledelse og administrasjon ved eventuelle bevissikringer fra konkurransemyndigheter, og som gir en oppskrift for hvordan de ansatte skal opptre i slike situasjoner.

Dersom man samarbeider med noen av sine konkurrenter på permanent basis (ved f.eks. arbeidsfellesskap eller joint ventures) eller i enkeltstående tilfeller vil man kunne rammes av konkurransereglene. Ved såkalt prosjektsamarbeid der to leverandører går inn og gir felles tilbud til en offentlig oppdragsgiver foreligger det viktig rettslig avklaring av grensedragningen for hva som er lov og ikke. Forbudet mot samarbeid omfatter også forhold der man f.eks. inngår leverandøravtaler med noen som opererer i flere ledd av næringskjeden, eller der man gjennom en bransjeorganisasjon eller lignende mottar eller utveksler sensitiv informasjon om konkurrenter.

Våre advokater har bred erfaring i skillelinjen mellom kontraktsrett og konkurranserett og vil bidra til en lovlig gjennomføring av ulike samarbeid.

Les mer: Artikkel i Eurojuris informerer - Samarbeid og informasjonsutveksling mellom konkurrenter

Primærkontakt

Fredrik Alver

Advokat & Partner

Kontakt oss