Om Alver > Priser og vilkår

Priser og vilkår

Vår timesats varierer fra kr. 1.215 til kr. 3.300 eks. mva og kr. 1.518,75 til kr. 4.125 inkl. mva. Privatpersoner kan ha krav på fri rettshjelp.

Alver Advokatfirma vil med enkelte unntak sende en skriftlig bekreftelse (Oppdragsbekreftelse) til oppdragsgiver med nærmere spesifikasjon av oppdraget og de vilkår som vil gjelde for dette.

Honorarer fastsettes og avregnes fortløpende med utgangspunkt i medgått tid og den avtalte timepris for det enkelte oppdrag (løpende avregning). Etter alminnelig anerkjente normer for salærfastsettelse godkjent av Den norske Advokatforening kan dessuten hensyntas bl.a. medarbeiderens kompetanse og erfaring, sakens art og vanskelighetsgrad, de verdier oppdraget gjelder og resultatet av oppdraget. Medgått tid til ulike arbeidsoppgaver som inngår i oppdraget, herunder telefonsamtaler og inngående/utgående e-post, vil bli registrert med en minstetid på 0,25 t (15 min) med hensiktsmessig spesifikasjon.

Dersom inntekts- og formuesforholdene tilsier det kan enkelte oppdrag kvalifisere for dekning under den offentlige ordningen med fri rettshjelp. Ta dette opp med advokaten ved første konsultasjon. Den til enhver tid gjeldende offentlige salærsats gjelder for slike oppdrag.

Ved mer avgrensede oppdrag som ikke forutsetter nærmere dokumentgjennomgang, utredninger m.v., vil vi kunne gi relativt eksakt prisopplysning, for eksempel ved skriving av enkle testamenter, ektepakter, samboerkontrakter etc.

Advokatbistand kan i en del tilfeller være dekket under ulike forsikringsordninger, f. eks. ved rettshjelpsforsikring som de av bolig/innbo/løsøreforsikring eller andre særskilte forsikringsordninger. Ta dette opp med advokaten ved første konsultasjon slik at slik evt. dekning kan avklares.

Som NHO-medlem får du rabatterte priser hos Alver Advokatfirma. Ta kontakt for nærmere avklaring.

For øvrig vises til våre til enhver tid gjeldende alminnelige oppdragsvilkår.

Kontakt oss