Privat > Barnerett og barnevern

Barnerett, barnevern og samvær

Alvers advokater har god kompetanse innenfor barnerett og barnevernrett. Vi har flere advokater som kan bistå deg med gode råd i forhandlinger i slike saker, eller representere deg i en sak for Barneverns- og helsenemda eller domstolene. Våre advokater har betydelig prosedyreerfaring for Barneverns- og helsenemda, tingrett og lagmannsrett.

Barnerett 


Foreldre kan være uenige om for eksempel hvor et barn skal bo fast, hvem av foreldrene som skal ha omsorgen for barna eller hvor mye samvær den ene av forelderen skal ha. Slike spørsmål reguleres i barneretten. I barneloven er det lagt opp til vid avtalefrihet. Dette gir partene mulighet til å finne en god løsning for barnet saken gjelder. Dersom foreldrene ikke blir enige, kan saken føres for retten. Saken kan der ende med et forlik eller en dom.

For mange vil bistand av en advokat under forhandlinger som skal lede til en avtale som gjelder barnet være fornuftig. Gode råd i en tidlig fase kan forhindre at saken unødig må tas til domstolene. 
Du kan ha rett til å få innvilget fri rettshjelp i saker etter barneloven.

Barnevernrett 


Barnevernet skal bidra til at barn får gode og trygge oppvekstforhold. Som forelder kan du oppleve å bli kontaktet av barnevernet, som for eksempel vil undersøke om det er mangler ved omsorgen barna får. Etter at barnevernet har undersøkt saken, kan de mene at det er behov for hjelpetiltak.

Barnevernet kan også mene at det er så alvorlige mangler med omsorgen at du ikke lenger kan ha ansvar for barna. Da må barnevernet fremme saken for Barneverns- og helsenemda i det fylket du bor. Du vil i slike tilfeller ha krav på å få dekket advokat av det offentlige, og du skal få mulighet til å velge hvem du vil bruke.

Vi anbefaler å ta kontakt med en advokat dersom barnevernet ønsker å møte deg i sammenheng med en undersøkelse som gjelder ditt barn. 


Emneord: Barneverns- og helsenemda, barnevern, barneloven, omsorgssvikt, mangel ved omsorg, hjelpetiltak, avtalefrihet, undersøkelse, fri rettshjelp 

Primærkontakt

Elisabeth Marie Bendixen

Advokat & Partner

Andre advokater i teamet

Linn Heen Bjerkelund

Advokat

Kontakt oss