Privat > Vergemål

Vergemål

En verge ivaretar interessene til en person som enten er mindreårig, eller som har fått oppnevnt verge, og handler på dennes vegne. Det kan oppnevnes verge for den som trenger hjelp til å ivareta sine egne interesser, enten økonomisk eller på annen måte.

Ivaretakelse av økonomiske forhold vil typisk omfatte bistand til å ta hånd om løpende utgifter og inntekter, forvalte fast eiendom, ta hånd om næringsvirksomhet, og bidra til håndteringen av gjeldsproblemer. Personlige forhold omfatter for eksempel det å søke stønad/trygd på noens vegne, klage på vedtak fra det offentlige, representasjon i forbindelse med rettssak, og det å ta beslutninger innen helse-, sosial-, arve-, familielovgivningen.

Oppnevning av vergemål gjøres av Statsforvalteren og kan gis som et midlertidig oppdrag, til fast verge eller til advokat avhengig av familiesituasjon, helsesituasjon eller hvor omfattende oppdraget er.

Advokatfirmaet Alver As har i dag flere advokater som er oppnevnte verger. Vi bistår også med veiledning i prosessen med oppnevnelse av verge.

Kontakt oss