Privat > Forvaltningsrett

Forvaltningsrett | Privat

Som privatperson må du gjennom livet forholde deg til både kommunal og statlig forvaltning innenfor flere ulike områder. 

Det finnes mange lover som regulerer rettsforholdet mellom deg og forvaltningen, og flere lover gir den enkelte rettigheter som det offentlige skal oppfylle. Lovene kan også gi det offentlige myndighet til rette ulike pålegg mot deg.

Som privatperson har du rettigheter innenfor områder som skole og utdanning, helse, sosiale- og økonomiske rettigheter. Det kan være nødvendig å søke om innvilgelse av rettighetene før man får dem. Forvaltningen kan også ha hjemmel til å frata deg rettigheter, for eksempel i saker som gjelder førerkort eller våpen. Forvaltningen kan også mene å ha hjemmel for å gjøre inngrep i din eiendom. Flere avgjørelser som gjelder dine rettigheter eller dine plikter må følge sentrale saksbehandlingsregler, og du kan ha rett til å klage på avgjørelsene.

Vi kan bistå deg dersom du ønsker å søke om en rettighet eller klage på avgjørelser som gjelder dine rettigheter eller inngrep som er rettet mot deg.

Primærkontakt

Elisabeth Marie Bendixen

Advokat & Partner

Kontakt oss