Privat > Forsikring og erstatning > Voldsoffererstatning

Voldsoffererstatning

Har du blitt utsatt for vold, som overfall, voldekt, overgrep eller familievold, kan du ha rett til voldsoffererstatning fra staten. Etterlatte kan også ha rett til erstatning for vold. Kontoret for voldsoffererstatning regner med at rundt 80 % av alle voldsofre søker om erstatning, selv om nødvendige og rimelig advokatutgifter i de fleste tilfeller dekkes av staten.

Stadig flere voldtektsofre blir tilkjent voldsoffererstatning. Ifølge Kontoret for voldsoffererstatning ble 304 ofre tilkjent erstatning i 2015. Aldri før har så mange fått voldsoffererstatning etter voldtekt. 85 av disse sakene hadde politiet henlagt på grunn av bevisets stilling. Det er ikke nødvendig at det foreligger dom i saken, da Kontoret for voldsoffererstatning skal foreta en selvstendig vurdering av bevisene.

Foruten oppreisning kan et voldsoffer ha krav på å få dekket sitt økonomiske tap; blant annet kan man få dekket behandlingsutgifter, transportutgifter, ødelagte klær, inntektstap med mer. Man kan også få menerstatning for varige eller betydelige skader, samt voldsoffererstatning for psykisk vold. Kravet til sannsynliggjøring er det samme som for fysisk vold.

Hvor mye du får i voldsoffererstatning, utmåles etter en konkret vurdering av den enkelte saken. Siden 2011 er maksimal voldsoffererstatning 60 ganger folketrygdens grunnbeløp, noe som utgjør ca. 5,5 millioner kroner - altså en betydelig sum.

Utgifter til innhenting av erklæringer fra lege, tannlege, psykolog og lignende kan dekkes som en del av erstatningen.

Det løper frister for å fremme krav om voldsoffererstatning, så dersom du mener å kunne fremme et slikt krav, bør du ikke vente for lenge.

Advokatfirmaet Alver AS har lang erfaring med bistandsadvokatoppdrag og kan hjelpe deg å vurdere om du har krav på voldsoffererstatning. Vi kan også bistå deg med å fremme kravet og har lang erfaring i å skrive begrunnelser og anker på avslag der dette er nødvendig.

Kontakt oss