Privat > Helse- sosial og trygderett

Helse- sosial og trygderett

Enten man opplever at man ikke får den veiledningen eller hjelpen man har krav på fra det offentlige, eller man har fått avslag på søknad om en ytelse, kan våre advokater bistå deg. 

Helserett

Det offentlige helsevesenet er underlagt en rekke lover og forskrifter som skal sikre kvalitet og sikkerhet i den helsehjelpen som gis. Dette gjelder blant annet pasient- og brukerrettighetsloven, helse- og omsorgstjenesteloven, helsepersonelloven, og psykisk helsevernlov.

Til tider kan man imidlertid som pasient oppleve at man ikke får den helsehjelpen man har krav på, eller at den helsehjelpen som gis har mangler når det gjelder kvalitet eller omfang. Våre advokater kan da bistå med vurderinger, kommunikasjon med det offentlige og eventuelt utarbeidelse av klager.

Eksempler på klagesaker er klage over manglende helsehjelp, klage på ventetid for behandling og klage på bruk av tvang.

Vi har også erfaring fra behandling av saker om tvang i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker, og bistår i saker om pasientskadeerstatning, der manglende eller feil behandling har ført til skade eller død. Se mer om pasientskadeerstatning under Erstatningsrett.

Sosialrett


For å sikre at alle har tilstrekkelig midler til livsopphold, har man reglene om sosialhjelp/sosialstønad (Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen/sosialtjenesteloven).

Sosialhjelp kan gis i form av økonomiske ytelser (bidrag, lån, garanti for lån) eller som varer og tjenester. I tillegg følger det en rekke andre rettigheter av loven, som for eksempel retten til å få utarbeidet en individuell plan dersom man har behov for langvarige og koordinerte tjenester. Loven sikrer for eksempel også at kommunen er forpliktet til å finne et midlertidig botilbud for dem som ikke klarer det selv.

Sosialtjenesteloven skal altså sikre bistand til de som ikke har krav på andre ytelser eller kun har svært begrensede ytelser etter andre regelverk. Vi kan bistå i hele prosessen, enten du trenger bistand til søknad eller til å klage over et vedtak.

Trygderett


Folketrygdloven skal sikre mennesker inntekt i en rekke situasjoner. Rettighetene etter loven kompenserer for inntektsbortfall eller særlige utgifter ved arbeidsløshet, svangerskap og fødsel, aleneomsorg for barn, sykdom og skade, uførhet, alderdom og dødsfall.

Noen eksempler på rettigheter som følger av folketrygdloven er dagpenger, sykepenger, omsorgs- og pleiepenger, arbeidsavklaringspenger (AAP), foreldrepenger og engangsstønad, stønad til enslige foreldre, uførepensjon/uføretrygd og alderspensjon. Det er også Folketrygdloven som forankrer retten til tekniske hjelpemidler, som rullestol, høreapparat, førerhund eller motorkjøretøy.

Det er NAV som tar stilling til om man har krav på ytelser etter folketrygdloven. Vi opplever imidlertid at mange synes det er vanskelig å nå frem i det omfattende NAV-systemet. Våre advokater har god kjennskap til regelverket og kan bistå på ethvert steg i prosessen.

Vi har god erfaring med klagesaker, anke til Trygderetten og eventuelt videre behandling i lagmannsretten. I mange tilfeller har man også krav på fri rettshjelp dersom man oppfyller de økonomiske vilkårene etter rettshjelploven. Ta kontakt med oss for en vurdering.

Primærkontakt

Elisabeth Marie Bendixen

Advokat & Partner

Andre advokater i teamet

Linn Heen Bjerkelund

Advokat

Lone Dreierstad Neby

Advokat

Kontakt oss