Næring > Eiendom og entreprise > Seksjonering av eiendom

Seksjonering av eiendom

Seksjonering er nødvendig dersom flere personer skal enerett til hver sin del av en eiendom som de eier i sameie. Det typiske eksemplet på denne sameieformen er boligeierseksjoner, altså selveierleiligheter, i en boligblokk eller bygård. Eierseksjonssameie er imidlertid også vanlig i forbindelse med næringseiendom, som kan seksjoneres i flere kontor- eller butikklokaler.

Den 16. juni 2017 ble det vedtatt en ny eierseksjonslov til erstatning for eierseksjonsloven av 1997. Ikrafttredelse av loven er, for den vesentlige del, 1. januar 2018 og den resterende del 1. juli 2018. Den nye lov inneholder endringer, forenklinger og klargjøring i forhold til 1997-loven.

Ved seksjonering blir hver enhet tildelt sitt eget seksjonsnummer. Fellesarealer, eksempelvis boder og parkeringsplasser, kan enten organiseres slik at de tillegges hovedenhetene som eksklusive tilleggsarealer, eller slik at de eies i realsameie, eventuelt med eksklusive bruksrettigheter – eller ved en kombinasjon av disse formene.

Reseksjonering foretas dersom sameierne senere ønsker å endre fordelingen av arealet, for eksempel hvis to leiligheter skal slås sammen eller hvis parkeringsplassene skal byttes om.

Man søker om seksjonering/reseksjonering ved å sende en begjæring til kommunen på et eget skjema, og for å få søknaden godkjent, må det medfølge en rekke vedlegg, herunder områdekart, plantegninger, vedtekter, eventuelt samtykke fra panthaver.

Styret i et eierseksjonssameie har i mange tilfelle representasjonsrett ved seksjonsbegjæring, typisk for å gjennomføre sameievedtak vedrørende fellesarealer. I andre tilfeller må begjæringen signeres av den eller de som har hjemmel til eiendommen.

Det er viktig å ha en god dialog med kommunen for å få til en effektiv søknadsprosess. Kommunen vil behandle søknaden og eventuelt føre seksjoneringen inn i matrikkelen dersom de godkjenner den. Dersom de ikke godkjenner søknaden, vil den gå i retur med anmerkninger. Først når kommunen har saksbehandlet og godkjent begjæringen, vil de oversende den til tinglysingsregisteret. Ved tinglysingen får så hver seksjon et eget grunnboksblad.

Det er viktig å merke seg at man ikke både kan seksjonere og overføre hjemmel i en og samme operasjon. Eksisterende hjemmelshaver(e) må stå som eier også av de nye seksjonene, og overføring til nye eiere må skje separat.

Seksjonert eiendom kan fradeles, sammenslås eller oppheves. Å søke om fradeling fra eller sammenslåing med tilgrensende eiendommer er en komplisert prosess. Oppheving kan være aktuelt dersom eiendommen ikke lenger skal brukes som seksjonert eiendom.

Primærkontakt

Richard Søfteland Jensen

Advokat & Partner

Jan Kjetil Brekken

Advokat & Partner


Andre advokater i teamet

Thomas Lønstad

Advokat

Ragnhild Helene Gerhardsen

Advokatfullmektig

Kontakt oss