Privat > Straffesaker

Straffesaker

Som fornærmet i en straffesak, kan du ha krav å få oppnevnt bistandsadvokat. Bistandsadvokaten skal ivareta dine interesser under etterforskning og hovedforhandling av straffesaken.

Som fornærmet eller tiltalt i straffesaker kan du ha krav på oppnevning av forsvarer på det offentliges bekostning. Denne vil ivareta dine interesser under etterforskning og gjennom behandling i domstolen.

Fritt forsvarervalg

Du kan fritt velge hvem du ønsker som forsvarer, og du kan også ha krav på at det offentlige dekker bistanden. Retten til å la seg bistå av forsvarer gjelder både privatpersoner og selskaper/foretak, og gjelder på et hvert trinn av en straffesak.

Vårt firma har advokater med erfaring fra både påtale og domstol, og vi bistår jevnlig som forsvarere i små og store straffesaker. Dersom du har behov for forsvarer kan vi bistå deg på ethvert trinn av saken. Dette gjelder også dersom du har mottatt et forelegg, og ønsker dette kontrollert av en tredjepart. 

Bistandsadvokat

Ved hver domstol er det oppnevnt en eller flere faste bistandsadvokater, men den fornærmede kan også velge hvem han eller hun vil ha oppnevnt som bistandsadvokat.

En viktig jobb for bistandsadvokaten er å fremme den fornærmedes erstatningskrav mot den tiltalte skadevolder. Selv om den tiltalte ikke blir straffedømt etter tiltalen, kan vedkommende bli dømt til å betale den fornærmede erstatning. Dersom politiet henlegger saken kan den fornærmede uansett søke om voldsoffererstatning hos Kontoret for voldsoffererstatning.

Vårt firma har advokater som tar på seg oppdrag som bistandsadvokat. 

Andre advokater i teamet

Elisabeth Marie Bendixen

Advokat & Partner

Nicolai Løland Dolva

Advokat & Partner

Kontakt oss