Næring > Skatt og avgift

Skatt og avgift

Skatte- og avgiftsreglene er omfattende og kompliserte. Det er derfor viktig med kvalifisert rådgivning. Våre advokater har lang og variert erfaring fra Finansdepartementet, skatteetaten, Skatteklagenemnda og advokatarbeid. 

Vi bistår blant annet i saker som gjelder:

 • Klage på ligning/skattefastsetting
 • Bokettersyn
 • Omdannelse, fusjon, fisjon
 • Transaksjoner
 • Incentivordninger
 • Aksjekjøp vs. kjøp av virksomhet
 • Utbytte
 • Skattemessig gjennomskjæring
 • Tilleggsskatt
 • Anmodning om bindende forhåndsuttalelse (BFU)
 • Generasjonsskifte
 • Eiendomsskatt
 • Skatteavtaler
 • Merverdiavgift (mva.)
 • Dokumentavgift
 • Arbeidsgiveravgift
 • Toll og særavgifter
Kontakt oss