Om Alver > Aktuelt > Vern av forretningshemmeligheter - Forslag til ny lov

Vern av forretningshemmeligheter - Forslag til ny lov

Regjeringen la fredag 18. oktober frem forslag til ny lov om vern av forretningshemmeligheter, som vil gi et styrket vern for opplysninger som har kommersiell verdi, dersom loven trer i kraft som ventet fra årsskiftet

Vern av forretningshemmeligheter kan være av stor betydning for konkurranseevnen til en virksomhet, og er gjerne den eneste beskyttelsen et selskap har for sine ideer og metoder, dersom man ikke har en tilstrekkelig særpreget rettighet som har patent- eller varemerkebeskyttelse.

Regjerningen la fredag 18. oktober 2019 frem forslag til ny lov om vern av forretningshemmeligheter som skal gjennomføre EUs direktiv om forretningshemmeligheter (direktiv 2016/943).

Den nye loven skal erstatte dagens bestemmelser om vern av forretningshemmeligheter som følger av markedsføringsloven og straffeloven.

  • Vernet vil bli styrket, ved at det vil bli nærmere definert hva som utgjør og ikke utgjør en forretningshemmelighet

  • Reglene om håndheving styrkes og tydeliggjøres. Dette innebærer forbud mot inngrep i forretningshemmeligheter, regler for korrigerende og forebyggende tiltak, og regler for erstatning ved urettmessig inngrep, samt bestemmelser om straff.

Som forretningshemmelighet regnes opplysninger

  • som ikke er allment kjent eller lett tilgjengelige, og

  • som har kommersiell verdi og dermed kan påføre rettighetshaveren et økonomisk tap dersom det gjøres inngrep i dem, og

  • der selskapet har truffet rimelige tiltak for å holde opplysningene hemmelige.

Dette inkluderer opplysninger som priser, produksjonsmetoder, forretningsstrategier mm. Dersom noen urettmessig skaffer seg adgang til denne typen opplysninger, eller de deles ulovlig, vil det kunne skade virksomhetens forhandlingsposisjon og konkurransekraft.

Loven er ventet å bli behandlet av Stortinget innen årsskiftet, slik at den nye loven kan tre i kraft fra 1. januar 2020.

Har du behov for hjelp med vern av dine forretningshemmeligheter eller andre immaterielle rettigheter, ta kontakt med en av våre advokater.

Kontakt oss